OVER HET INLOOPHUIS

Ruim één op de drie Nederlanders krijgt in de loop van het leven kanker. De confrontatie met het feit dat men kanker heeft, is doorgaans een enorme schok. Niet alleen voor de patiënt maar ook voor de naaste omgeving. Hoewel de medische wetenschap grote vorderingen maakt en veel vormen van kanker een toenemende kans op herstel te zien geven, zal het leven van een kankerpatiënt nooit meer hetzelfde zijn. Kankerpatiënten en hun naaste omgeving zullen moeten leren omgaan met hun ziekte die een grote impact heeft op het dagelijks bestaan.

De medische sector en met name de daaraan verbonden instellingen zoals ziekenhuizen en klinieken zijn primair gericht op het onderkennen en, waar mogelijk, bestrijden van de fysieke ziektebeelden en symptomen. Er is echter een grote behoefte aan ook meer psychosociale en, soms ook praktische ondersteuning, waarop de medische sector niet of nauwelijks is ingesteld. Direct en indirect getroffenen vragen om een mogelijkheid om tot zichzelf te komen, hun ervaringen en gevoelens te delen, praktische informatie of een steuntje in de rug te krijgen.

Het Inloophuis Kennemerland is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 50038559.
Het RSIN/fiscaal-nummer van het Inloophuis is 8225.08.485.

Vanwege corona hebben wij vertraging opgelopen in de financiële administratie en de accountantscontrole, het bestuur heeft besloten de financiële gegevens later te publiceren dan gebruikelijk, wij verwachten deze gegevens uiterlijk 31 juli 2020 te publiceren.

 

 
Beleidsplan

1. Missie

Mensen ondersteunen die direct en indirect met kanker te maken hebben.

2. Identiteit

De Stichting Inloophuis Kennemerland (ILH) is een onafhankelijke non-profitorganisatie die zich profileert door het terzijde staan van gasten van het ILH met medewerkers die de volgende kernwaarden uitdragen:

 • Gastvrijheid: het ILH is laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Men krijgt alle vrijheid om datgene te doen, te kiezen of te vragen waar hij/zij op dat moment behoefte aan heeft;
 • Empathie: de bezoeker kan rekenen op een luisterend oor, begrip voor de situatie en respect voor de –op dat moment aanwezige- gemoedsstemming. (H)erkenning van wat er in het huidige moment speelt zal een belangrijk onderdeel vormen van de ondersteuning die vanuit het ILH gegeven wordt;
 • Veiligheid: het is belangrijk om te weten dat alle informatie –gegeven en verkregen- vertrouwelijk is en blijft. Integriteit en eerlijkheid van alle medewerkers zullen meewerken om iedere bezoeker een gevoel te geven van zich welkom voelen en zich veilig weten.

3. Doelstellingen

Wat wil het ILH Kennemerland realiseren?

Het ILH Kennemerland wil haar missie realiseren aan de hand van de volgende doelstellingen:

 1. Het ILH biedt laagdrempelige psycho-sociale ondersteuning door haar inloopfunctie en door het aanbieden van diverse activiteiten.
 2. Het ILH richt de ondersteuning op verbeterde kwaliteit van leven en op het (zo nodig) meer onafhankelijk maken van de gasten, opdat men op den duur zelfstandig(er) verder kan leven.
 3. Het ILH ondersteunt gasten op het gebied van de niet-medische zorg en streeft op het gebied van de medische zorg een signalerende en faciliterende functie na.
 4. Het ILH stimuleert ook ondersteuning die ontstaat door uitwisseling van kennis en ervaring van gasten onderling.
 5. Het ILH investeert in kwaliteit van de ondersteuning, met oog voor diversiteit en samenhang van de ondersteuning.
 6. Het ILH streeft (financiële) continuïteit na.

4. Middelen

Hoe bereikt het ILH haar doelstellingen?

Het ILH Kennemerland wil haar doelstellingen bereiken door de volgende middelen:

 • Intake-gesprekken met nieuwe gasten om de persoonlijke situatie en behoeftes rondom de gast te herkennen en daar waar nodig hier op in te spelen.
 • Het organiseren van dienstverlenende activiteiten voor groepen gasten, ondersteund door deskundige begeleiding, zoals o.a. open atelier, yoga, koor, zwemmen, massages, een kidsclub en mindfulness. In ieder dagdeel van de openingstijden vindt één van de activiteiten plaats.
 • Het organiseren van een informatiebijeenkomsten, in samenwerking met het Spaarne Gasthuis dat de sprekers voor de bijeenkomst regelt. Iedere bijeenkomst wordt een verschillend thema behandeld.
 • Het aanbieden aan gasten om in geval van medische zorg een oncologisch verpleegkundige, huisarts of bevoegde zorginstelling te benaderen.
 • Het organiseren van activiteiten die uitsluitend uitwisseling van kennis en ervaring van gasten onderling beogen, zoals Lotgenotencontact of een kookgroep voor nabestaanden wier partner aan kanker overleden is.
 • Het organiseren van eenmalige activiteiten, zoals o.a. verwendagen en kerstvieringen.
 • Het organiseren van opleidingen tot deskundige vrijwilligers. Iedere bij het ILH werkzame vrijwilliger dient een basis- en verdiepingstraining te volgen. Zorgdragen voor tussentijdse evaluaties met vrijwilligers.
 • Regelmatig contact en evaluatie met alle activiteitenbegeleiders.
 • Fondsenwerving, subsidies, giften, kleine bijdragen van gasten-deelnemers voor cursussen, gratis aangeboden diensten, bijdragen oud-gasten, etc.
 • Communicatie: regelmatige persberichten naar alle regionale dag- en weekbladen en goed onderhouden van omgevingsgericht netwerk (contacten met vergelijkbare inloophuizen in Nederland en met regionale hulpverlenende organisaties, zoals ziekenhuizen, huisartsen, oncologische fysiotherapeuten, Thuiszorg en Hospices). Verwijzers op de hoogte houden middels een activiteitenkalender. Website en Facebook up to date houden. Gasten informeren over onze activiteiten, de laatste ontwikkelingen op het gebied van kanker en landelijke evenementen buiten het ILH.

5. Monitoring en effectiviteit van beleid en instrumentarium

Middels een registratiesysteem wordt het aantal gasten bijgehouden welke gebruik maken van een activiteit, bijeenkomst en/of bezoek. Om meer te weten te komen over de waardering van de gasten is de wens binnenkort een kwaliteitsonderzoek te ontwikkelen en uit te zetten onder de gasten.

Bijlage 1

Organogram van de organisatie

Organisatie

Bestuur

Het Inloophuis Kennemerland wordt bestuurd door een onafhankelijke stichting die actief bijdraagt aan het goed laten functioneren van het huis. Het bestuur bestaat uit de volgende onbezoldigde leden:

Dhr. Bert Pinkster Voorzitter, portefeuille algemene en bestuurlijke zaken
Mw. Esther Vink Secretaris, portefeuille personeelszaken
Dhr. John van Oossanen Penningmeester, portefeuille financiele zaken
Dhr. Jan de Wit Bestuurslid, portefeuille Public Relation en Communicatie
Mw. Ankie Poen Bestuurslid, portefeuille Kwaliteit en Veiligheid
Dhr. Jan Giliam algemeen bestuurslid

 

Coördinatoren

In het Inloophuis Kennemerland werken drie coördinatoren: Eline Wielinga, Manon Boom en Wilma Vermunt.

Vrijwilligers

Om alle werkzaamheden goed te laten verlopen zijn vele vrijwilligers actief in en ten behoeve van het inloophuis Kennemerland

De gastvrouwen en gastheren voor de dagelijkse ontvangst van gasten in het huis. Zij bieden een luisterend oor, geven ruimte en aandacht voor het persoonlijke verhaal en voeren gastgesprekken en zij begeleiden groepen die gebruik maken van de faciliteiten van het huis. Een deel van de gastvrouwen en gastheren vervult naast de primaire opvangtaak ook nog taken in werkgroepen en commissies

 

OVER HET INLOOPHUIS

In het inloophuis kun je:

 • In je kracht komen
 • Een kopje thee of koffie drinken
 • Gewoon even helemaal niets doen
 • Ervaringen uitwisselen
 • Of juist even niet met kanker bezig zijn

 

In het inloophuis vind je:

 • Een luisterend oor
 • Hulp, begeleiding & informatie
 • Lotgenoten contact
 • Activiteiten zoals: zwemmen, mindfulness, massage, reiki, yoga & creatieve expressie

HIER KUN JE ONS VINDEN

Locatie Haarlem/Schalkwijk

ADRES

Locatie Haarlem/Schalkwijk
Leonardo Da Vinciplein 73
2037 RR Haarlem

OPENINGS TIJDEN

Locatie Haarlem/Schalkwijk
Dinsdag: 9.30 - 16.30
Donderdag: 9.30 - 16.30

VOLG ONS OP FACEBOOK!

EN ZO KUN JE ONS BEREIKEN

Locatie Haarlem Schalkwijk

Telefoon: 023 - 88 85 368
E-mail: info@inloophuiskennemerland.nl

CONTACT FORMULIER

  (c) 2020 Inloophuis Kennemerland i.s.m. MadSpider.nl

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

  Laat je e-mail adres achter en ontvang op regelmatige basis onze nieuwsbrief!

  Je hebt je ingeschreven!